LCB
Katarzyna Surmiak-Domańska

Katarzyna Surmiak-Domańska, ur. 1967 w Olsztynie. Reporterka „Gazety Wyborczej”, autorka książek, wykładowczyni i tutorka Polskiej Szkoły Reportażu przy Instytucie Reportażu, jurorka Nagrody im. R. Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, z wykształcenia romanistka.

 W swoich tekstach przeciwstawia się kulturze patriarchatu, klerykalizmowi, bada zjawisko odradzającego się rasizmu. W 2013 roku brała udział w zjeździe Ku Klux Klanu w stanie Arkansas w USA, czego owocem była książka „Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość”. W książce „Mokradełko” opisała historię kobiety, która przez lata była wykorzystywana seksualnie przez ojca przy milczącej zgodzie rodziny. Jest również autorką biografii Krzysztofa Kieślowskiego pt. „Kieślowski. Zbliżenie”. Jej najnowsza książka „Czystka”  to reporterska próba zagłębienia się w historię własnej rodziny ocalałej z rzezi wołyńsko-galicyjskiej w czasie II wojny światowej oraz opowieść o międzypokoleniowym milczącym przekazywaniu traum.

Od wczesnego dzieciństwa mieszka w Warszawie. Od kikunastu lat jej drugim domem jest Puszcza Białowieska. 

Katarzyna Surmiak-Domańska, geboren 1967 in Olsztyn. Reporterin für die „Gazeta Wyborcza“, Buchautorin, Dozentin und Tutorin an der Polnischen Schule für Reportage am Institut für Reportage, Jurorin des R. Kapuściński-Preises für literarische Reportagen, Romanistin.
 In ihren Texten wendet sie sich gegen die Kultur des Patriarchats und des Klerikalismus und setzt sich mit dem Phänomen des wiederauflebenden Rassismus auseinander. Im Jahr 2013 nahm sie an einer Ku-Klux-Klan-Kundgebung im US-Bundesstaat Arkansas teil, woraus das Buch „Ku Klux Klan“ entstand. Hier ist die Liebe zu Hause“. In ihrem Buch „Mokradełko“ beschreibt sie die Geschichte einer Frau, die jahrelang von ihrem Vater mit dem stillschweigenden Einverständnis ihrer Familie sexuell missbraucht wurde. Sie ist auch die Autorin der Biografie von Krzysztof Kieślowski „Kieślowski. „Kieślowski. Eine Nahaufnahme“. Ihr neuestes Buch „Czystka“ ist der Versuch einer Reporterin, die Geschichte ihrer eigenen Familie, Überlebende des Massakers von Wolhynien-Galizien während des Zweiten Weltkriegs, zu erforschen, und eine Geschichte der stillen Weitergabe von Traumata zwischen den Generationen.
Seit ihrer frühen Kindheit lebt sie in Warschau. Seit rund einem Dutzend Jahren ist der Białowieża-Wald ihre zweite Heimat.
Katarzyna Surmiak-Domańska, born in 1967 in Olsztyn. Reporter for „Gazeta Wyborcza“, author of books, lecturer and tutor at the Polish School of Reportage at the Institute of Reportage, juror of the R.-Kapuściński-Prize for Literary Reportage, roman scholar by education.
 In her texts, she opposes the culture of patriarchy and clericalism, and examines the phenomenon of resurgent racism. In 2013, she took part in a Ku Klux Klan rally in the state of Arkansas in the USA, which resulted in the book „Ku Klux Klan. This is where love lives“. In her book „Mokradełko“ she described the story of a woman who was sexually abused for years by her father with the tacit consent of her family. She is also the author of Krzysztof Kieślowski’s biography „Kieślowski. „Kieślowski. A Close-up‘. Her latest book ‚Czystka‘ is a reporter’s attempt to delve into the history of her own family, survivors of the Volhynia-Galicia massacre during World War II, and a story of intergenerational silent transmission of traumas.
Since early childhood she has lived in Warsaw. For the past dozen or so years the Białowieża Forest has been her second home.
Toledo Logo
360