LCB
Nina Pagalies: »Das grüne Gold der Indios«

Nina Pagalies: »Das grüne Gold der Indios«

Comic von Nina Pagalies, entstanden bei »24-Stunden-Comic am Wannsee«, 12. bis 13. Oktober 2019
www.pagalies.com

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_1

1

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_2

2

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_3

3

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_4

4

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_5

5

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_6

6

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_7

7

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_8

8

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_9

9

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_10

10

Das grüne Gold der Indios_14 Seiten_©_Nina Pagalies_11

11

360